ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ

Για παραγγελίες άνω των 100€

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ανάλογα τις ανάγκες σας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

210 66 64 000

Πολιτική ποιότητας

Πολιτική Ποιότητας της GLOBALSAT είναι:

 • Να εξασφαλίζει την συνεργασία των πλέον προηγμένων και καινοτόμων προμηθευτών στον χώρο των τηλεπικοινωνιών
 • Να παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες που θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών όπως έχουν διατυπωθεί στις παραγγελίες και στις συμβάσεις.
 • Να διασφαλίζει ότι οι απαιτήσεις και οι προσδοκίες των πελατών, λαμβανομένων υπόψη των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τις συμβάσεις, και τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις, έχουν προσδιοριστεί και εκπληρώνονται με στόχο την επίτευξη της ικανοποίησής τους.
 • Να εξασφαλίζει την έγκαιρη και αποτελεσματική υποστήριξη μετά την πώληση στους πελάτες της.
 • Να λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα προληπτικά μέτρα για τη διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων.
 • Να απασχολεί προσωπικό που επιλέγεται με βάση τα κριτήρια και τις απαιτήσεις της κάθε θέσης, αλλά και τη διάθεση συμμετοχής στο όραμα της εταιρείας.
 • Να εφαρμόζει πρόγραμμα συνεχούς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού από εξειδικευμένους εκπαιδευτές.
 • Να αξιοποιεί τη σύγχρονη τεχνολογία και να βρίσκεται σε διαρκή εκσυγχρονισμό του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού.
 • Να παρακολουθεί συστηματικά και να τηρεί σε υψηλό επίπεδο το βαθμό ικανοποίησης των πελατών της.
 • Να εφαρμόζει συστηματικό πρόγραμμα ελέγχου ποιότητας σε όλες τις φάσεις της δραστηριότητας της εταιρείας.
 • Να υλοποιεί τους Στόχους Ποιότητας που θέτει, μέσα από την αποτελεσματική διαχείρισή τους.
 • Να επιδιώκει την συνεχή βελτίωση των επιδόσεων της εταιρείας.
 • Το όνομα της εταιρείας να αποτελεί εξασφάλιση για την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρει.

 

Για την επίτευξη των παραπάνω η εταιρεία έχει τεκμηριώσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 9001:2015, που περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες που επηρεάζουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και τις σχέσεις της με τους πελάτες.
Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας είναι το εργαλείο για την ανάπτυξη, βελτίωση και περαιτέρω καταξίωση της εταιρείας στην αγορά που κινείται και έχει την αμέριστη στήριξη της Διοίκησης σε θέματα πόρων - μέσων για την αποτελεσματική εφαρμογή και βελτίωσή του.
 
Η Πολιτική Ποιότητας που έχει θεσπίσει η εταιρεία είναι κατανοητή από το σύνολο του προσωπικού και αποτελεί καθημερινό τους μέλημα η εκπλήρωσή της.

ISO 22301 - Πιστοποιητικό Επιχειρησιακής Συνέχειας

Τι είναι το ISO 22301

Το πρότυπο ISO 22301 καθορίζει τις απαιτήσεις για τη ανάπτυξη και εγκατάσταση ενός αποτελεσματικού Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας και περιγράφει τις απαιτήσεις για το σχεδιασμό, υλοποίηση, μέτρηση, βελτίωση και έλεγχο του.
Οι επιχειρήσεις μπορούν να πιστοποιούνται ως προς αυτό, από διαπιστευμένους Φορείς Πιστοποίησης, αποδεικνύοντας κατά αυτόν τον τρόπο τη συμμόρφωσή τους. Το ISO 22301 βασίζεται στο παλαιότερο βρετανικό πρότυπο Επιχειρησιακής Συνέχειας BS 25999.

Πως βοηθά τις επιχειρήσεις
Το Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας (BCMS) βοηθά τους οργανισμούς να διαχειριστούν απρόοπτες καταστάσεις, να αντιμετωπίσουν πιθανούς κινδύνους και να προστατέψουν τα συστήματά τους. Στην ουσία βοηθάει την επιχείρηση να εκπονήσει ένα σχέδιο αντιμετώπισης απροόπτων.
Η εφαρμογή ενός συστήματος BCMS βοηθά στον εντοπισμό και μετριασμό βασικών κινδύνων, εξουδετερώνοντας την απειλή ενός συμβάντος, ακόμη και πριν αυτό συμβεί. Εντοπίζοντας πιθανούς κινδύνους η επιχείρηση προετοιμάζεται για το απρόοπτο, επιτρέποντάς της να ανταποκριθεί γρήγορα και αποφασιστικά, ώστε να ελαχιστοποιήσει τον χρόνο διακοπής της δραστηριότητας σε περίπτωση συμβάντος.
Απρόοπτα συμβάντα που μπορεί να προκαλέσουν δυσχέρειες ή ακόμα και διακοπή της επιχειρησιακής συνέχειας είναι:
• Μη αναμενόμενα περιστατικά σε σχέση με το προσωπικό, κυρίως με το κρίσιμο
• Διακοπή λειτουργίας των συστημάτων πληροφορικής
• Συμβάντα με τις τηλεπικοινωνίες
• Προβλήματα με κρίσιμους προμηθευτές και συνεργάτες
• Αλλαγές στο περιβάλλον που η επιχείρηση δραστηριοποιείται
• Τρομοκρατική ενέργεια, κακοκαιρία ή πανδημία
Σκοπός είναι, στην περίπτωση εκδήλωσης ενός εκτάκτου συμβάντος, η επιχείρηση να συνεχίσει τη λειτουργία της με τις λιγότερες δυνατές επιπτώσεις για τους πελάτες της και κατ' επέκταση για την ίδια.
Ακόμη και το χειρότερο να συμβεί, ένα καλά δομημένο Σύστημα Επιχειρησιακής Συνέχειας, θα στηρίξει την ανάκαμψη της εταιρείας, βοηθώντας έτσι στην προστασία του ονόματος και της φήμης της αλλά και στην διατήρηση του μεριδίου της αγοράς που κατέχει.

Πως μπορεί να ωφεληθεί μία επιχείρηση από την πιστοποίηση με ISO 22301
Η πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας, αποδεικνύει σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη τη πραγματική δέσμευση της επιχείρησης να εξασφαλίσει την συνεχή άσκηση της δραστηριότητας της και επομένως την αδιάλειπτη εξυπηρέτηση των πελατών της.
Υπογραμμίζει την πραγματική διάθεση της επιχείρησης όχι μόνο για αυξημένη 'ανθεκτικότητα' αλλά και για αυξημένη ανταπόκριση κατά την αντιμετώπιση οποιασδήποτε επιχειρηματικής απειλής. To πιστοποιητικό ISO 22301 έχει διεθνή αναγνωρισιμότητα και ισχύ.


ISO 14001 - Περιβαλλοντική Πολιτική

Η Εταιρεία GLOBALSAT έχει ως αντικείμενο της επιχειρηματικής της δραστηριότητας τις προϊοντικές λύσεις τεχνολογίας, την εμπορία, marketing & υποστήριξη μετά την πώληση προϊόντων & αξεσουάρ τηλεπικοινωνιών, ηλεκτρικών & ηλεκτρονικών συσκευών.

Η Εταιρεία διασφαλίζει ότι όλες οι δραστηριότητές της συμμορφώνονται με τη σχετική  Περιβαλλοντική Νομοθεσία.

Η Περιβαλλοντική Πολιτική της εταιρείας έχει ως πρωταρχικό στόχο την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της στο περιβάλλον και συνεχές μέλημά της είναι:

 • η μείωση των αποβλήτων που παράγει,
 • η προώθηση των πρακτικών ανακύκλωσης,
 • η μείωση της κατανάλωσης ενεργειακών και φυσικών πόρων,
 • η μείωση των βλαπτικών εκπομπών της με στόχο τον περιορισμό των αντίστοιχων επιπτώσεων και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή,
 • ο σεβασμός της βιοποικιλότητας και του οικοσυστήματος της περιοχής που φιλοξενείται με την αγαστή συνεργασία με τοπικούς Φορείς και Ενώσεις.
 • όπου είναι εφικτό, η χρήση εξοπλισμού και μέσων νέας φιλικής προς το περιβάλλον τεχνολογίας
 • όπου είναι τεχνικά εφικτό, η συνεργασία με Προμηθευτές που λαμβάνουν υπόψη στις δραστηριότητές τους την προστασία του Περιβάλλοντος Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων η GLOBALSAT:
 • Έχει υιοθετήσει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ), το οποίο ικανοποιεί τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 14001:2015 και το οποίο εφαρμόζεται σε όλες τις περιβαλλοντικές παραμέτρους της εταιρείας. Το ΣΠΔ παρακολουθείται, συντηρείται και βελτιώνεται μέσα από προγράμματα επιθεωρήσεων, αξιολογήσεων και ανασκοπήσεων.
 • Παρέχει επαρκείς πόρους για την περιβαλλοντική διαχείριση: τεχνογνωσία, κατάλληλο εξοπλισμό, εκπαιδευμένο και ικανό προσωπικό.
 • Καθιερώνει Περιβαλλοντικούς Σκοπούς και Στόχους, η υλοποίηση των οποίων ανασκοπείται και αξιολογείται κατά τη διάρκεια των Ανασκοπήσεων της Διοίκησης.

Παράλληλα γίνονται συστηματικές μετρήσεις και αξιολογούνται οι κρίσιμες παράμετροι και διεργασίες, ώστε να εξαλείφονται ή να μειώνονται οι αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις της εταιρείας.

Η συνεχής βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης της εταιρείας και του ΣΠΔ καθώς και η συμμόρφωση της με την ισχύουσα Περιβαλλοντική Νομοθεσία αποτελούν δέσμευση της.

Διοίκησης της εταιρείας και βασίζεται στην ενεργό συμμετοχή και συμπαράσταση όλων των εργαζομένων σε αυτήν.

ISO 27001 - Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών

Η Globalsat είναι από τις μεγαλύτερες εταιρείες – διανομείς προϊόντων τεχνολογίας, οικιακών μικροσυσκευών και αυτοματισμού γραφείου στην Ελλάδα. Δραστηριοποιείται στη διανομή προϊόντων κινητής τηλεφωνίας και πληροφορικής, ειδών σπιτιού και μικροσυσκευών, εικόνας και ήχου, ειδών και εργαλείων κήπου, παιχνιδιών και εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ασφάλειας Πληροφοριών κατά ISO/IEC 27001.

Η παρούσα πολιτική ασφαλείας εξασφαλίζει:

 • Την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών
 • Την ακεραιότητα των πληροφοριών
 • Την διαθεσιμότητα των πληροφοριών
 • Την εκπαίδευση των εργαζόμενων σε θέματα ασφάλειας των πληροφοριών
 • Οι πιθανές παραβιάσεις της ασφάλειας των πληροφοριών θα αναφέρονται στον Διευθυντή Ασφαλείας Πληροφοριών
 • Θα διατηρηθεί σχέδιο επιχειρησιακής συνέχειας
 • Οι νομοθετικές απαιτήσεις θα προδιαγράφονται Για να επιτύχει τα ανωτέρω, η Διοίκηση στηρίζει την πολιτική ασφάλειας των πληροφοριών ως εξής :
 • Τίθενται μετρήσιμοι στόχοι για την ασφάλεια των πληροφοριών
 • Αναγνωρίζονται τα ενδιαφερόμενα μέρη
 • Προσδιορίζονται οι επιχειρηματικές απαιτήσεις για τη διαθεσιμότητα των συστημάτων πληροφόρησης
 • Οι στόχοι και η σημασία αυτών και της επίτευξής τους, καθώς και οι συμβατικές υποχρεώσεις ασφαλείας της επιχείρησης κοινοποιούνται σε όλους τους εμπλεκόμενους στην εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών.
 • Ο Υπεύθυνος Ασφάλειας Πληροφοριών είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση της πολιτικής και την παροχή υποστήριξης και συμβουλών κατά τη διάρκεια της εφαρμογής της.
 • Κάθε εμπλεκόμενο μέρος στην εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών έχει σαφείς και προκαθορισμένους ρόλους και αρμοδιότητες.
 • Το σύστημα επιθεωρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα με ευθύνη της
 • Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τον καθορισμό των κριτηρίων αξιολόγησης και κατάταξης των κινδύνων

ISO 37001 - Πολιτική για την Καταπολέμηση της Δωροδοκίας

Η διοίκηση της εταιρίας Globalsat αναγνωρίζει τους κινδύνους δωροδοκίας και διαθέτει όλουςτους απαιτούμενους πόρους για την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου Συστήματος

Διαχείρισης για την Καταπολέμηση της Δωροδοκίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 37001:2016.

Στο πλαίσιο του Συστήματος αυτού, τεκμηριώνονται και εφαρμόζονται διαδικασίες για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του Προτύπου διασφαλίζοντας την αποτελεσματική Καταπολέμηση της Δωροδοκίας σε όλους τους τομείς και τις δραστηριότητες της εταιρείας.

Η διοίκηση της GLOBALSAT σε όλο το πλαίσιο λειτουργίας της εταιρείας:

 • Απαγορεύει κάθε μορφής δωροδοκία ή την αποδοχή της.
 • Απαιτεί συμμόρφωση όλων των εργαζομένων με τους νόμους του κράτους ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη δωροδοκία, οι οποίοι έχουν εφαρμογή στην εταιρεία.
 • Προτρέπει τη συμβολή όλων των εργαζομένων στην αναγνώριση και υποψία κάθε πιθανής δωροδοκίας και απαγορεύει την τιμωρία ή την αρνητική μεταχείριση τέτοιων εργαζομένων.
 • Δεσμεύεται για την εφαρμογή μέτρων και την παροχή απαραίτητων πόρων προκειμένου να καταπολεμήσει τη δωροδοκία.
 • Ευαισθητοποιεί και εκπαιδεύει κατάλληλα το προσωπικό της μέσω συνεχών ενημερώσεων και εκπαιδεύσεων σχετικά με την καταπολέμηση της δωροδοκίας,
 • Έχει θεσπίσει συγκεκριμένη Δομή καταπολέμησης της δωροδοκίας, η οποία είναι ανεξάρτητη από το υπόλοιπο προσωπικό, αναφέρεται μόνο στο διευθύνοντα σύμβουλο και έχει την υποχρέωση και την εξουσία να διερευνά κάθε πιθανή περίπτωση δωροδοκίας, να εξετάζει και να αξιολογεί τους κινδύνους δωροδοκίας και να εφαρμόζει σχετικά μέτρα καταπολέμησής της.
 • Σε περίπτωση δωροδοκίας ή μη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του συστήματος διαχείρισης καταπολέμησης της δωροδοκίας, επιβάλλονται κυρώσεις και σε περίπτωση παραβίασης σχετικών νομοθετικών απαιτήσεων, γίνεται αναφορά στις αρμόδιες αρχές.
 • Δεσμεύεται για τη συνεχή βελτίωση του συστήματος διαχείρισης καταπολέμησης της δωροδοκίας που εφαρμόζει.Η συμμόρφωση με την παρούσα πολιτική είναι υποχρεωτική και δεσμευτική για όλο το προσωπικό και τους συνεργάτες της εταιρείας.

Το παρόν κείμενο είναι διαθέσιμο σε όλο το προσωπικό, τους πελάτες, τους συνεργάτες, τους προμηθευτές της εταιρείας καθώς και σε κάθε εμπλεκόμενη Δημόσια και Δημοτική Αρχή.

Για οποιαδήποτε ανησυχία ή πιθανή καταγγελία μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο του Συστήματος για την Καταπολέμηση της Δωροδοκίας της εταιρείας μας στο email:info@globalsat.gr