ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ

Για παραγγελίες άνω των 100€

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ανάλογα τις ανάγκες σας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

216 400 44 40

Πολιτική επιστροφών

Γενικά:
Ο πελάτης υποχρεούται κατά την παραλαβή, να αποσυσκευάσει και να ελέγξει τα προϊόντα για να επιβεβαιώσει την ανυπαρξία εξωτερικών, αισθητικών ελαττωμάτων, και στην περίπτωση που υπάρχουν δικαιούται να αρνηθεί την παραλαβή του είδους και να το επιστρέψει στον διανομέα. Ο πελάτης μπορεί να επιστρέψει ένα προϊόν που διαπίστωσε ότι υπάρχουν αισθητικά ελαττώματα εντός δέκα τεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του είδους. Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής ο πελάτης χάνει κάθε σχετικό δικαίωμα και θεωρείται ότι το όποιο ελάττωμα προκλήθηκε μετά την παράδοση. Η Globalsat υποχρεούται σε σύντομο χρονικό διάστημα να προβεί σε αντικατάσταση του είδους αυτού με άλλο, χωρίς το ελάττωμα. Σε περίπτωση ανεπιφύλακτης παραλαβής του είδους θεωρείται ότι αυτό παραδόθηκε σε άριστη εξωτερική κατάσταση χωρίς ελαττώματα.
 
Σε περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί να επιστρέψει ένα προϊόν χωρίς να υπάρχει κάποιο ελάττωμα (υπαναχώρηση αγοράς),  μπορεί να το πραγματοποιήσει εντός δέκα τεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του είδους με δικά του έξοδα αποστολής.

Επιστροφές προϊόντων με χρέωση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
Η επιστροφή προϊόντων πραγματοποιείται με χρέωση της Globalsat στις ακόλουθες περιπτώσεις:
  • Σε περίπτωση που το προϊόν που παραδόθηκε είναι διαφορετικό από το προϊόν που έχει παραγγελθεί από τον πελάτη σε είδος ή ποσότητα.
  • Σε περίπτωση που κατά την παράδοση το προϊόν έχει συσκευασία κατεστραμμένη, ολοκληρωτικά ή κατά το μεγαλύτερο μέρος της.
  • Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το προϊόν φέρει κατασκευαστικό ελάττωμα (εφόσον αυτό βεβαιωθεί από τον εξουσιοδοτημένο επισκευαστή που παρέχει την εγγύηση καλής λειτουργίας) .
  • Στην περίπτωση κατεστραμμένης συσκευασίας, ο πελάτης δικαιούται να μην αποδεχτεί την παραλαβή του προϊόντος εξ αρχής και να ζητήσει την αντικατάστασή του, κατόπιν συνεννόησης με την Globalsat. 
 
Όροι Επιστροφής προϊόντων:
Στις περιπτώσεις επιστροφής με χρέωση της εταιρείας τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται στην κατάσταση που παρελήφθησαν από τον πελάτη και στο χρόνο που συμφωνήθηκε. Τυχόν καθυστέρηση εκ μέρους του πελάτη δικαιολογείται μόνον για λόγους ανώτερης βίας, διαφορετικά το δικαίωμα αντικατάστασης δεν ισχύει.
 
Για όλες τις περιπτώσεις η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και πλήρη τη συσκευασία του (εκτός αν πρόκειται ελάττωμα που διαπιστώθηκε αργότερα από την παράδοση και η συσκευασία δεν υπάρχει).
 
Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων, θα πραγματοποιείται αντικατάσταση ή εναλλακτικά, αν το επιθυμεί ο πελάτης, ακύρωση της συναλλαγής, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί τα προϊόντα από την Globalsat. Σε περίπτωση ακύρωσης, η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη θα γίνεται τον ίδιο τρόπο που έγινε και η πληρωμή τους. Ειδικότερα, σε περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας η Globalsat θα υποχρεούται να ενημερώσει την εκδότρια Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί εν συνεχεία σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη χωρίς σχετική ευθύνη της Globalsat πλέον. Η Globalsat κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού.
 
Στην περίπτωση πληρωμής με μετρητά (αντικαταβολή), θα γίνεται με επιστροφή των χρημάτων του με κατάθεση σε λογαριασμό τραπέζης που θα υποδείξει ο πελάτης στην Globalsat εντός 5 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος που έχει ελάττωμα ή είναι προς επιστροφή.
 
Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή το Ηλεκτρονικό κατάστημα έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.
 

Επιστροφές προϊόντων, τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά κατά την παράδοση (DOA):
Σε περίπτωση που κάποιο/α προϊόν/ντα διαπιστωθεί/ούν ότι είναι ελαττωματικό/ά κατά την παράδοση του στον πελάτη (καλούμενο εφεξής για συντομία DOA), η επιστροφή αυτού/αυτών θα γίνεται επίσης με χρέωση της Globalsat.
 
Στην περίπτωση αυτή, η επιστροφή του/των ελαττωματικού/ών προϊόντος/ων μπορεί να γίνει είτε από τον ίδιο τον πελάτη με αποστολή αυτού/αυτών, επιβαρυνόμενη η Globalsat με τα έξοδα παραλαβής του. Ο πελάτης θα πρέπει να επικοινωνήσει με το Ηλεκτρονικό κατάστημα της Globalsat και να συνεννοηθεί για τον τρόπο αποστολής του ελαττωματικού προϊόντος.
 
Η επιστροφή των προϊόντων, τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά κατά την παράδοση (DOA) θα γίνεται αποδεκτή εντός δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την παράδοση αυτών στον πελάτη. Ταυτόχρονα, θα πρέπει το προϊόν να μην είναι κατεστραμμένο και να έχει όλα τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. Δ.Α.Τ., Απ. Λιανικής κ.ο.κ) καθώς και την συσκευασία του.
 
Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων (DOA), και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί αυτά από την Globalsat, θα γίνεται αντικατάσταση του είδους με όμοια συσκευή (κατάστασης και χαρακτηριστικών, κλπ).
 
Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν επιθυμεί αντικατάσταση, θα πραγματοποιείται επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη, με τον τρόπο που αυτός κατέβαλε την αξία τους. Ειδικότερα, σε περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας η Globalsat θα υποχρεούται να ενημερώσει την εκδότρια Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί εν συνεχεία σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη. Η εταιρεία κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού.
 
Στην περίπτωση πληρωμής με μετρητά (αντικαταβολή), θα γίνεται με επιστροφή των χρημάτων του με κατάθεση σε λογαριασμό τραπέζης που θα υποδείξει ο πελάτης στην Globalsat, εντός 5 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος που έχει ελάττωμα ή είναι προς επιστροφή.
 
Εάν ο πελάτης έχει αγοράσει ένα προϊόν που έχει θεωρηθεί ελαττωματικό κατά την παράδοση (DOA), και έχει δικαίωμα επιστροφής αυτού τότε μπορεί να επιστρέψει και τα συμπληρωματικά προϊόντα του είδους αυτού (για παράδειγμα, αν μία κουζινομηχανή θεωρηθεί ελαττωματική κατά την παράδοση, ο πελάτης έχει την δυνατότητα να επιστρέψει και τα συμπληρωματικά αξεσουάρ που είχε αγοράσει μαζί με την εν λόγω κουζινομηχανή).
 
Σε περίπτωση επιστροφής προϊόντος από τον πελάτη και που κατά τον έλεγχο λειτουργίας από τη Globalsat  δεν διαπιστώθηκε ελαττωματική λειτουργία, τότε το προϊόν επιστρέφετε στον πελάτη και όλα τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον πελάτη.