Συγχώνευση διά Απορροφήσεως των εταιρειών «GLOBALSAT Α.Ε.» και «TELEUNICOM A.E.»


Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα 29 Δεκεμβρίου 2023 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση διά απορροφήσεως των εταιρειών που λειτουργούν στην Ελλάδα υπό το εμπορικό σήμα GLOBALSAT και TELEUNICOM και σας επισημαίνουμε τα κάτωθι:

Κατόπιν της ολοκλήρωσης της ως άνω συγχώνευσης και ειδικότερα από την 1η Ιανουαρίου 2024, η GLOBALSAT Α.Ε. (η «απορροφώσα ή GLOBALSAT») έχει υπεισέλθει αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη διατύπωση σύμφωνα με το νόμο σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις της TELEUNICOM Α.Ε. (η «απορροφώμενη ή TELEUNICOM»), η οποία λύθηκε άνευ εκκαθαρίσεως και έπαυσε να υφίσταται ως νομικό πρόσωπο.

Από την 1η Ιανουαρίου 2024 κι εφεξής παρακαλείσθε όπως όλες οι νόμιμες φορολογικές ενέργειες διενεργούνται στο όνομα και στα στοιχεία της GLOBALSAT A.E., δηλαδή στην εταιρεία με την επωνυμία «GLOBALSAT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο « GLOBALSAT», η οποία εδρεύει στην Παλλήνη Αττικής (Πλουτάρχου αρ. 21), με ΑΦΜ: 997471472 της ΔΟΥ: Φ.Α.Ε. Αθηνών, καθώς ο αριθμός φορολογικού μητρώου της TELEUNICOM Α.Ε., με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, έπαυσε να υφίσταται στο μητρώο των φορολογικών αρχών.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την συγχώνευση μπορείτε να βρείτε στη σχετική Ανακοίνωση, όπως είναι δημοσιευμένη στη μερίδα της GLOBALSAT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (https://www.globalsat.gr/wp-content/uploads/2023/12/Globalsat-AE-ΓΕΜΗ-ανακοίνωση-συγχώνευσης-29.12.23.pdf ).

Η συγχώνευση έχει στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των δύο επιχειρηματικών δομών τόσο σε επίπεδο οικονομικών στοιχείων όσο και σε επίπεδο ανθρωπίνων πόρων. Από τη συγχώνευση της Globalsat με την Teleunicom, θα επιτευχθεί απλοποίηση της εταιρικής δομής, αρτιότερη οργάνωση, βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας και περαιτέρω ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας των δύο εταιρειών, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε συναφή αντικείμενα, στον χώρο της τεχνολογίας.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για τυχόν περαιτέρω διευκρινίσεις επί των ανωτέρω.

Με εκτίμηση,

Για λογαριασμό της «GLOBALSAT A.E.»

Comments are disabled.